محصولات

آب معدنی

آب معدنی آیس لند

1500 میلی لیتر

تعداد در بسته : 6 عدد

آب معدنی آیس لند

500 میلی لیتر

تعداد در بسته : 12 عدد

آب معدنی بیشه

1500 میلی لیتر

تعداد در بسته : 6 عدد

آب معدنی بیشه

500 میلی لیتر

تعداد در بسته : 12 عدد

نوشابه گازدار

نوشابه گازدار با طعم کولا آیس لند

1500 میلی لیتر

تعداد در بسته : 6 عدد

نوشابه گازدار با طعم کولا آیس لند

300 میلی لیتر

تعداد در بسته : 12 عدد

نوشابه گازدار با طعم پرتقال آیس لند

1500 میلی لیتر

تعداد در بسته : 6 عدد

نوشابه گازدار با طعم پرتقال آیس لند

300 میلی لیتر

تعداد در بسته : 12 عدد

نوشابه گازدار با طعم لیمو آیس لند

1500 میلی لیتر

تعداد در بسته : 6 عدد

نوشابه گازدار با طعم لیمو آیس لند

300 میلی لیتر

تعداد در بسته : 12 عدد

نوشیدنی گازدار

نوشیدنی گازدار لیموناد آیس لند

1000 میلی لیتر

تعداد در بسته : 6 عدد

نوشیدنی گازدار لیموناد آیس لند

300 میلی لیتر

تعداد در بسته : 12 عدد

نوشیدنی سیب گازدار آیس لند

1000 میلی لیتر

تعداد در بسته : 6 عدد

نوشیدنی سیب گازدار آیس لند​

300 میلی لیتر

تعداد در بسته : 12 عدد

نوشیدنی انگور قرمز گازدار آیس لند​

1000 میلی لیتر

تعداد در بسته : 6 عدد

نوشیدنی انگور قرمز گازدار آیس لند​

300 میلی لیتر

تعداد در بسته : 12 عدد

نوشیدنی مالت بدون الکل

نوشیدنی مالت بدون الکل کلاسیک آیس لند

1000 میلی لیتر

تعداد در بسته : 6 عدد

نوشیدنی مالت بدون الکل کلاسیک آیس لند

300 میلی لیتر

تعداد در بسته : 12 عدد

نوشیدنی مالت بدون الکل لیمو آیس لند

1000 میلی لیتر

تعداد در بسته : 6 عدد

نوشیدنی مالت بدون الکل لیمو آیس لند

300 میلی لیتر

تعداد در بسته : 12 عدد

نوشیدنی مالت بدون الکل استوایی آیس لند

1000 میلی لیتر

تعداد در بسته : 6 عدد

نوشیدنی مالت بدون الکل استوایی آیس لند

300 میلی لیتر

تعداد در بسته : 12 عدد

نوشیدنی مالت بدون الکل سیب آیس لند

1000 میلی لیتر

تعداد در بسته : 6 عدد

نوشیدنی مالت بدون الکل سیب آیس لند

300 میلی لیتر

تعداد در بسته : 12 عدد

نوشیدنی مالت بدون الکل آناناس آیس لند

1000 میلی لیتر

تعداد در بسته : 6 عدد

نوشیدنی مالت بدون الکل آناناس آیس لند

300 میلی لیتر

تعداد در بسته : 12 عدد

نوشیدنی مالت بدون الکل هلو آیس لند

1000 میلی لیتر

تعداد در بسته : 6 عدد

نوشیدنی مالت بدون الکل هلو آیس لند

300 میلی لیتر

تعداد در بسته : 12 عدد

آدرس شرکت :

خــرم آبـاد، کیلـومتـر 18 جاده خرم آباد – کرمانشاه

تلفن : 11 11 21 33 – 066

فکس : 55 55 23 33 – 066

پیمایش به بالا